Column Willemien Bosch, kwartiermaker NEN, domein Fysieke Leefomgeving

De huidige woningmarkt is een probleem van iedereen

Wonen, het klinkt zo vanzelfsprekend, maar het is voor veel Nederlanders een steeds grotere uitdaging. Het aanbod krimpt en prijzen stijgen, zowel bij kopen als bij huren. Als je een passende woning zoekt, dan is dat moeilijker dan voorheen. De urgentie is hoog en de samenleving vraagt om actie. Hoe kunnen we dit probleem, dat veel mensen raakt, het hoofd bieden? En hoe kan normalisatie erbij helpen?

Het woningmarktprobleem is een probleem van iedereen, het is een actueel thema. Het leidt tot problemen waar bijna iedereen direct of indirect mee te maken heeft. Er is een groot tekort aan woningen en een huis kopen of huren wordt steeds duurder. Dit raakt niet alleen de woningzoekenden, maar de hele samenleving. Ik woon bijvoorbeeld in de stad en mijn kinderen gaan naar een school in onze wijk. Mijn oudste zoon had het afgelopen jaar zeven verschillende docenten. Dit komt enerzijds door de vergrijzing en het lerarentekort, maar anderzijds komen jonge leraren moeilijk aan een betaalbare woning in of nabij onze stad. Mensen kunnen in de huidige woningmarkt vaak niet meer wonen waar zij werken en vice versa.

Bij de woonopgave zijn we snel geneigd om de ontwikkelingen vanuit de bouwopgave te benaderen. Maar meer woningen bouwen, verdichten en beter aansluiten bij veranderende woonwensen is niet alleen de oplossing. We moeten ook breder kijken, naar onder andere demografische, economische, en politiek-juridische factoren die van invloed zijn op het probleem. Hiervoor zijn sectoroverstijgende samenwerking en nieuwe manieren van werken nodig.

Meebewegen bij grotere, integrale vraagstukken

Veel van wat we bij NEN doen, raakt meerdere sectoren. Het is belangrijk om onze activiteiten en diensten in deze brede context te zien. Wat is bijvoorbeeld het effect van een norm over fijnstofmetingen of bepaling van geluidhinder op de woningmarkt? Om met normalisatie een rol van betekenis te blijven spelen in de maatschappij, moeten we inspelen op grotere integrale vraagstukken die je in de markt ziet. Deze zijn complexer dan een aantal decennia geleden. Toen was normalisatie meer gericht op sectorspecifieke vraagstukken rond bijvoorbeeld efficiënter werken en techniek. Deze elementen zijn nog steeds heel belangrijk, maar moeten nu worden bekeken vanuit het brede perspectief.

NEN werkt aan afspraken over klimaatadaptatie, leefbaarheid van steden, bereikbaarheid en mobiliteit. Deze afspraken kunnen van invloed zijn op de woningbouw en zo moeten we daar ook mee omgaan. Alle betrokken sectoren moeten het samen doen. Maar het gaat nog verder. Ouderen willen langer thuiswonen en er moet aandacht zijn voor inclusiviteit en participatie. De uitdaging is, niet alleen voor NEN, maar voor alle sectoren die dat met ons willen doen, om tot afspraken te komen rondom al die thema’s samen.

Rol van NEN

Het woningtekort wordt snel ‘kwantitatief’ benaderd. Mensen willen een woning met een tuin, maar is dit wel zo? Een tuin voldoet misschien aan de onderliggende vraag om kinderen buiten te kunnen laten spelen, of om in de zomer van de zon te kunnen genieten. Maar een collectieve buitenruimte of een mooi park in de buurt van een woning beantwoorden mogelijk ook aan deze woonvraag. De rol van NEN is om integraal te kijken naar de gehele maatschappij. En met normalisatie bij te dragen aan de oplossingen.

Willemien Bosch, kwartiermaker NEN, domein Fysieke Leefomgeving

'We moeten breder kijken, naar onder andere demografische, economische, en politiek-juridische factoren die van invloed zijn op het probleem.'
Willemien Bosch, kwartiermaker domein Fysieke Leefomgeving