UPDATE


Sex sells, ook in de wereld van normen

Mogelijke normen voor seksspeeltjes stonden afgelopen zomer in het middelpunt van belangstelling. Seksspeeltjes worden wereldwijd geproduceerd, verkocht en gebruikt. Helaas zijn er tot op heden geen normen die eisen stellen aan de veiligheid van de gebruikte materialen en het ontwerp van seksspeeltjes. Ook zijn er geen internationale afspraken over de informatie die aan gebruikers van seksspeeltjes wordt verschaft. Dat heeft steeds vaker nadelige gevolgen voor gebruikers.

Naar aanleiding van een Zweeds voorstel is afgelopen zomer wereldwijd de behoefte aan afspraken over veilige seksspeeltjes gepeild. Zo ook in Nederland. Het cliché bleek waar. ‘Sex sells’, dat was duidelijk. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, blijkt er interesse in en behoefte aan eisen voor deze speeltjes te zijn.

Het onderwerp zorgt wellicht voor gefronste wenkbrauwen. Seksspeeltjes vallen nu eenmaal op tussen termen zoals 'energietransitie', 'bouwproducten' of 'managementsystemen'; veelgebruikt binnen NEN en ISO. . Opvallend of niet, het ontwikkelen van normen met eisen voor seksspeeltjes gaat niet anders in zijn werk dan voor alle andere wereldwijde vastgelegde afspraken over veilige producten en diensten.

Waarom zijn er eisen voor seksspeeltjes nodig?

De afgelopen jaren is een toename van incidenten die leiden tot chirurgische ingrepen bij gebruikers van speeltjes geconstateerd. Door in internationaal verband afspraken te maken over eisen die gesteld kunnen worden aan zulke speeltjes, wordt een stap gezet in de vermindering van deze incidenten. Voorgesteld is om in de ISO norm eisen te stellen aan gebruikte materialen en het ontwerp van seksspeeltjes, . Daarnaast is voorgesteld eisen op te nemen over de beschikbaarheid van voldoende en correcte gebruikersinformatie over het seksspeeltje. Deze set van eisen moeten zorgen voor veiliger speeltjes en het aantal verwondingen minimaliseren.

De norm zal echter ook handvatten bieden aan medische professionals, voor die gevallen waarbij het – ondanks de vastgestelde eisen- waarbij het toch mis gaat.

Voor wie is de standaard van belang?

De te ontwikkelen internationale norm is van belang voor (toeleveranciers van) fabrikanten, importeurs en ontwikkelaars van seksspeeltjes, testhuizen, consumentenplatforms en verschillende disciplines binnen de medische sector (artsen, chirurgen, verpleging). De consument kan dan uiteindelijk makkelijker kiezen voor een veilig seksspeeltje; immers, een speeltje dat aan de norm voldoet, respecteert de breed gedragen eisen op het gebied van veiligheid.

Wat is er al gedaan?

In juli zijn verschillende Nederlandse belanghebbenden partijen, zoals groothandel, detailhandel, producenten, gebruikers en overheid, bij elkaar gekomen op een door NEN georganiseerde informatiebijeenkomst. Hier werd het ISO voorstel toegelicht en het standpunt- en de mogelijke inzet van de verschillende Nederlandse partijen besproken. Nederlandse belanghebbende partijen op het gebied van seksspeeltjes hebben aangegeven positief te zijn het voorstel. Ook is er inhoudelijk constructief commentaar op het voorstel geleverd en is aangegeven dat actieve bijdrage vanuit Nederland de ontwikkeling van de ISO norm wenselijk is. Na de informatiebijeenkomst is er nog tweemaal afstemming met belanghebbende partijen geweest middels een webcall.


In augustus hebben alle landen hun stem uitgebracht op het ISO-voorstel. De meeste landen hebben positief gestemd over de oprichting van een ISO-commissie 'Sex toys- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both'. Vervolgens is het voorstel goedgekeurd door het ISO Technical Management Board (TMB). Dit betekent dat er binnen ISO een toegewijde Project Committee van start is waarbinnen normen op het gebied van seksspeeltjes ontwikkeld worden.

Hoe gaat het nu verder?

ISO/PC 325 'Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both' vergadert op 14 en 15 november 2019 bij SIS (het Zweedse normalisatie-instituut) in Stockholm. In oktober, voorafgaand aan deze internationale vergadering, komen de Nederlandse belanghebbenden wederom bijeen om de eventuele oprichting van een Nederlandse normcommissie te bespreken. De Nederlandse afvaardiging naar de ISO-vergaderingen wordt dan eveneens besproken. Nederlandse belanghebbende partijen op het gebied van seksspeeltjes zijn welkom om bij deze bijeenkomst aangwezig te zijn en mee te besluiten over de oprichting van een Nederlandse normcommissie op het gebied van seksspeeltjes. Indien deze commissie wordt opgericht, dan zal vanuit Nederland een actieve, inhoudelijke bijdrage geleverd worden aan de inhoud van de ISO-norm.

Meer informatie

Heeft uw organisatie belang bij het ontwikkelen van internationale normen voor seksspeeltjes? Voor meer informatie over dit voorstel en eventuele deelname kunt u contact opnemen met Ilse Heeremans, consultant AgroFood en Consument, e-mail afc@nen.nl.