Streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Al jaren wordt er gestreden voor gendergelijkheid. Er is vastgesteld in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. ‘Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld’, aldus de Verenigde Naties.

Maar wat blijkt: vrouwen en meisjes zijn vaak nog ondergeschikt aan mannen en jongens. Daarmee wordt bedoeld dat vrouwen en meisjes niet dezelfde kansen krijgen als mannen en jongens. Het is dus de hoogste tijd om hier een eind aan te maken. De SDG’s (Sustainable Development Goals), opgesteld door de Verenigde Naties, geven hier ook aandacht aan. Het vijfde doel heeft als doel dat in 2030 vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten in onder andere het onderwijs, gezondheidszorg en in werk. Ook de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek en de economische besluitvorming moet gelijk worden.

Stimulatie gelijke vertegenwoordiging ISO

De internationale organisatie voor standaardisatie, ISO, wil gelijke vertegenwoordiging in normalisatie-instellingen stimuleren. Op die manier kan de betrokkenheid van vrouwen vergroot worden bij de ontwikkeling van internationale ISO-normen. Om deze reden is ISO onlangs toegetreden tot de International Gender Champions, een leiderschapsnetwerk dat zich inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid in het uitvoerend management. Ook NEN heeft zich hiertoe gecommitteerd. Onlangs heeft algemeen directeur Rik van Terwisga de Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development ondertekend. Deze is opgesteld door UNECE, een onderdeel van de Verenigde Naties. Meer dan vijfitg normalisatie-instellingen hebben de verklaring ondertekend.

'In 2030 moeten evenveel vrouwen als mannen de kans krijgen beslissingen te nemen binnen de politiek, de economie en de maatschappij.'

Genderactieplannen

Met de ondertekening beloven normalisatie-instellingen genderactieplannen te maken en uit te voeren. Het doel is om meer genderevenwichtige normenontwikkelingsprocessen te ondersteunen. Ze verbinden zich door de voortgang te volgen, relevante gegevens te verzamelen en verspreiden en ‘best practices’ en succesverhalen te delen.


De gemaakte afspraken:

  • ISO en zijn aangesloten normalisatie-instituten gaan gegevens verzamelen en presenteren over de verdeling van mannen en vrouwen in commissies en bestuursorganen. Daarbij worden er richtlijnen ontwikkeld om technische commissies te helpen bij de ontwikkeling van op gender reagerende normen. Dit geldt ook voor NEN;
  • IPQ, het normalisatie-instituut van Portugal, gaat samenwerken met de nationale commissie voor gelijkheid in arbeid en werkgelegenheid en het IJslandse normalisatie-instituut om een Portugese norm voor gelijke lonen op te stellen;
  • De Dominicaanse Republiek verbindt zich ertoe de deelname van NGO’s, die de belangen van vrouwen vertegenwoordigen, bij de ontwikkeling van normen te vergroten.

Positie van vrouwen

In Nederland is de situatie niet te vergelijken voor vrouwen en meisjes dan in andere delen van de wereld. Hier gaan alle kinderen naar school, ongeacht wat de gender is. Dat geldt helaas nog niet in vele andere delen van de wereld. Toch is de positie van meisjes en vrouwen in bijvoorbeeld Zuidelijk Azië al flink verbeterd de afgelopen jaren. Zo gingen er in 1990 nog 74 meisjes per honderd jongens naar de basisschool in Zuidelijk Azië, maar in 2012 was dit aantal gelijk. Ook in het politieke klimaat gaat het aantal vrouwen gestaag vooruit. Toch vormen mannelijke politici nog steeds de overgrote meerderheid.

Gelijke rechten

Er is een twintig-jarenplan gemaakt die ervoor moet zorgen dat in 2030 evenveel vrouwen als mannen de kans krijgen beslissingen te nemen binnen de politiek, de economie en de maatschappij. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.


Meer informatie

Voor meer informatie over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de link met Nederlandse en internationale normalisatie, kijk ook eens op www.nen.nl/sdg