Investeren in Sustainable Development Goals voor een betere wereld

Een ambitieus actieplan om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te bannen en de planeet te beschermen. Het gaat hier om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit plan wordt wereldwijd erkend als onmisbaar voor de toekomstige duurzaamheid van onze wereld. Hiervoor is de bijdrage vereist vanuit alle delen van de samenleving, inclusief lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven, de industrie en de burger. Wat betekent dat voor hen en wat voor rol spelen normalisatie instituten hierbij?

Een duurzame toekomst betekent een evenwicht vinden tussen de behoeften van de ecologische, maatschappelijke en economische systemen. Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij hierin een belangrijke rol spelen. Ook van NEN en andere normalisatie instituten. Normen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Het gaat om de internationale richtlijnen van ISO 26000 die beschrijven hoe bedrijven en organisaties op een ethische en transparante manier kunnen werken om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Samenwerking en unanimiteit

Om succesvol te zijn en het actieplan te realiseren, is voor dit proces consensus, samenwerking en innovatie vereist. Enkel het gebruik van ISO 26000 is niet genoeg. Het mondiale normalisatie instituut ISO heeft meer dan 22.000 internationale normen en gerelateerde documenten gepubliceerd waarin wereldwijd erkende richtlijnen en kaders zijn opgenomen. Ze zijn het resultaat van internationale samenwerking en unanimiteit. Deze richtlijnen en kaders bieden een goede basis waarop innovatie kan groeien. Het zijn essentiële instrumenten om regeringen, het bedrijfsleven en consumenten in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het realiseren van elk van de SDG’s.

Drie pijlers duurzame ontwikkeling

De normen op mondiaal gebied ondersteunen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling:


  1. Economisch
    Internationale ISO-normen leveren een bijdrage aan economische duurzaamheid door de internationale handel te faciliteren, een nationale kwaliteitsinfrastructuur te bevorderen en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen. ISO-normen omvatten alles, van efficiënte landbouwmethoden tot beheersystemen ter bestrijding van omkoping.
  2. Maatschappelijk
    Internationale ISO-normen bevorderen maatschappelijke duurzaamheid door landen en gemeenschappen te helpen de gezondheid en het welzijn van hun burgers te verbeteren. ISO-normen hebben betrekking op alle aspecten van maatschappelijk welzijn, van gezondheidszorgsystemen en aanverwante producten tot sociale integratie en toegankelijkheid.
  3. Ecologisch
    Internationale ISO-normen bevorderen ecologische duurzaamheid door bedrijven en landen te helpen hun milieu-impact te beheersen. ISO-normen hebben betrekking op aspecten als het implementeren van een milieubeheersysteem, het meten en verminderen van broeikasgasemissies en energieverbruik, en het aanmoedigen van verantwoordelijke consumptie.


Vanzelfsprekend worden de oplossingsrichtingen afgestemd met de betreffende commissies, werkgroepen of externe relaties.

Beëindiging extreme armoede

Er zijn in totaal zeventien SDG’s. Het doel van deze duurzame ontwikkelingsdoelen is om de wereld ‘tot een betere plek te maken in 2030’. Het grootste en waarschijnlijk meest uitdagende doel is het beëindigen van extreme armoede. Door duurzame productie van voedsel en hulpbronnen en duurzame werkgelegenheid kan de armoede in de wereld afnemen. Internationale ISO-normen dragen hieraan bij door een platform te bieden voor de beste praktijken op alle gebieden van economische activiteit, van landbouw tot bankwezen. Een voorbeeld van zo’n platform is ISO 20400 dat gaat over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). ISO 20400 geeft ondersteuning aan organisaties bij het ontwikkelen van duurzame en ethische inkooppraktijken die ook ten goede komen aan de samenlevingen waarin zij actief zijn. De richtlijn omvat ook normen voor het implementeren van ethische processen in de hele leveringsketen.


Oneerlijke handel

Armoede ontstaat ook door oneerlijke handel. ISO 37001 ‘Beheersystemen voor bestrijding van omkoping’ ondersteunt bedrijven en overheden bij hun inspanningen om integer te handelen en omkoping te bestrijden. Deze richtlijn is erop gericht om binnen organisaties een anti-omkopingscultuur te creëren.


Armoede is één van de zeventien voorbeelden. Andere voorbeelden zijn: schoon drinkwater en sanitair, betaalbare en duurzame energie, klimaatactie en leven in het water. Dit zijn onderwerpen die direct aansluiten bij de speerpunten van NEN. Ook gaan de SDG’s over gezondheid, onderwijs en minder ongelijkheid.

Wie heeft baat bij het gebruik van internationale ISO-normen?

Er zijn dus normen die kunnen helpen om de SDG’s te realiseren. Er zijn zeer brede doelgroepen die baat hebben bij het gebruik van deze ISO-normen. Denk hierbij aan de regering, het bedrijfsleven en consumenten. Voor regelgevers zijn ISO-normen een betrouwbare en goede basis voor het creëren van openbaar beleid. Omdat de ISO-normen internationaal worden erkend, vormen deze voor overheden ook een stimulans om hun nationale en internationale verplichtingen na te komen.


Het bedrijfsleven speelt een sleutelrol bij het realiseren van alle SDG’s. ISO-normen zijn daarbij een belangrijke ondersteuning, door richtlijnen en kaders te bieden voor vrijwel alles. Van gezondheid en het welzijn van medewerkers tot energieverbruik en robuuste en milieuvriendelijke infrastructuren.


Bijdragen aan de SDG’s staat hoog op de agenda van bedrijfsleiders en politici, maar veel van de voordelen zijn vooral voelbaar op het niveau van de lokale gemeenschap. Minder armoede, betere gezondheid, meer en schoner water en veilige en beveiligde infrastructuren zijn slechts enkele voordelen van de implementatie van ISO-normen.

Een duurzame toekomst betekent een evenwicht vinden tussen de behoeften van de ecologische, maatschappelijke en economische systemen. Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij hierin een belangrijke rol spelen. Op naar een betere wereld.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de SDG’s, ga naar www.nen.nl/sdg.