Achtergrond


LNG en CNG volop in beweging

Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in de belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, ook als gevolg van de eigen productieverlaging. Via normalisatie wordt onder meer aandacht besteed aan veiligheid en interoperabiliteit voor een succesvolle uitrol en opschaling van het gebruik van LNG en CNG. Nederlandse partijen spelen hierin een belangrijke rol.

Normalisatie vindt voornamelijk plaats op Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau. Dit artikel richt zich op de activiteiten van de CEN- en ISO-commissies die door de normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ worden gevolgd (zie ook www.nen.nl/lng-cng):

  • CEN/TC 282 ‘Installations and equipment for LNG’;
  • CEN/TC 326 ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation’;
  • ISO/TC 67/SC 9 ‘LNG installations and equipment’.


Nederland levert onder meer het secretariaat (via NEN) en de voorzitter (Erik Büthker) voor CEN/TC 326. Diverse experts nemen deel aan werkgroepen waar de normen worden ontwikkeld. De normcommissie neemt ook zelf het initiatief nieuwe normen te ontwikkelen of bestaande normen te herzien. Hierbij wordt de Nederlandse stand der techniek eveneens ingebracht, zoals PGS-publicaties en documenten van het Nationaal LNG Platform.


Recent heeft Nederland met succes een voorstel gedaan voor aanpassing van het toepassingsgebied van CEN/TC 282. De normcommissie krijgt nuttige informatie vanuit ISO en CEN, zoals gedetailleerde overzichten van normen die door de LNG-industrie kunnen worden toegepast.

Werkprogramma

Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van LNG en CNG. Bekijk het gehele werkprogramma op de commissiepagina op www.nen.nl.

‘PGS goes Europe’

Europese stakeholders kijken met belangstelling naar de Nederlandse PGS-richtlijnen. Momenteel worden PGS-richtlijnen op het gebied van alternatieve brandstoffen geactualiseerd, waaronder PGS 25 ‘Aardgas – Afleverinstallaties van CNG voor motorvoertuigen’ en PGS 26 ‘CNG en LNG – Veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen’. De definitieve publicaties worden naar het Engels vertaald. Inmiddels worden de publieke conceptversies gebruikt voor de ontwikkeling van Europese normen over deze onderwerpen. Dit onderschrijft de strategische rol van Nederland en het belang om op Europees en mondiaal mee te doen om te borgen dat de Nederlandse praktijk blijft aansluiten bij wat in andere gremia wordt afgesproken.

Themadag

In december 2017 heeft NEN de themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ georganiseerd. Dit heeft geleid tot concrete resultaten, zoals het aanpakken van harmonisatievraagstukken bij ‘multi-fuel’ tankstations. NEN overweegt een nieuwe themadag te organiseren. Graag verneemt NEN van partijen of hiervoor belangstelling is en welke onderwerpen dan aan bod moeten komen. Verder organiseert de normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ op 5 juli 2019 een bijeenkomst over bestendigheid tegen cryogene lekkage(verlies).

Meer informatie

Normalisatie gerelateerd aan (de infrastructuur van) LNG en CNG alsook andere alternatieve brandstoffen vindt plaats in diverse normcommissies. Daarnaast werken PGS-teams aan het actueel houden van de verscheidene PGS-richtlijnen op het gebied van alternatieve brandstoffen. Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of 015 2 690 326 voor meer informatie over deze ontwikkelingen, deelnamemogelijkheden en interesse/ideeën voor een themadag.

Meer weten over normalisatie op het gebied van LNG en CNG?

Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie.