Industrieel, flexibel en demontabel bouwen van beweegbare bruggen

Over een brug lopen in Amsterdam om een decennium later over dezelfde brug te lopen in Maastricht. Binnenkort is dit mogelijk door Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen. Het is niet alleen een oplossing voor de bruggen die de komende jaren vervangen moeten worden, maar geeft ook invulling aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen!

Nederland heeft als doelstelling dat in 2050 er nauwelijks nog uitstoot is van broeikasgassen (CO2). Het jaar 2050 lijkt ver weg; voor een ingrijpende verandering in het energiesysteem is het echter dichtbij. De beslissingen van nu over nieuwe installaties of nieuwe infrastructuur bepalen al mede het systeem over 35 jaar. Die periode is immers korter dan de technische levensduur van vele investeringen.

Bruggen in Nederland

De meeste bruggen en viaducten in Nederland zijn aangelegd tussen 1965-1975, zo’n 50 jaar geleden. Ze zijn de komende jaren aan vervanging of renovatie toe vanwege hun levensduur. In heel Nederland zijn er zo’n 40.000 bruggen en viaducten, waar de beheerders jaarlijks gezamenlijk zo’n 6 miljard euro aan uitgeven voor de instandhouding. Alle reden om nu goed na te denken over de bouw van deze nieuwe infrastructuur in relatie tot uitstoot van broeikasgassen.


Ons grondstoffengebruik moet enorm worden teruggedrongen en daarom gaat onze overheid in 2023 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door gezamenlijk de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren!


IFD is een oplossing die bijdraagt aan de doelstelling bruggen circulair te maken, en daarnaast de toekomstige waarde van infrastructuur vergroot, terwijl de aanpasbaarheid van een brug een aantrekkelijke oplossing biedt voor toekomstige veranderingen in gebruik.

IFD-bouwen

IFD is een vorm van bouwen waarbij interfaces tussen bouwdelen en onderdelen van bruggen en sluizen worden gestandaardiseerd. De bouw, renovatie en onderhoud van bruggen en sluizen kan door IFD goedkoper, circulair én efficiënter.


IFD-bouwen staat voor werken met verbindingen die gestandaardiseerd zijn, snel aangebracht kunnen worden en die geschikt zijn voor hergebruik. IFD is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Het richt zich niet alleen op de fysieke brug, maar ook op het gehele bouwproces. De verbindingen worden fabrieksmatig gemaakt. De bouw is korter en heeft een continue kwaliteit. Het blijft mogelijk unieke ontwerpen te maken die qua architectuur en functionaliteit zijn afgestemd op de locatie doordat de focus ligt op de verbindingen.


Industrieel bouwen is het monteren van de brug, flexibel bouwen is het eenvoudig verplaatsen van de brug en demontabel is het eenvoudig demonteren van een onderdeel van de brug.

Voordelen

Het standaardiseren van verbindingen voor bruggen, heeft veel maatschappelijke voordelen wijst onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw uit. Naast dat IFD-bouwen circulair is, is het ook goedkoper, duurzaam én efficiënter kan met IFD een besparing tot 15% op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen behaald worden. Ook de bouwtijd en verkeershinder worden sterk beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de huidige werkwijzen.


De kracht van het IFD-principe is dat de partijen in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) met elkaar optrekken om tot afspraken te komen.

NTA 8086

IFD keert bijvoorbeeld terug in de nieuwe NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’. Deze Nederlands Technische Afspraak, onlangs verschenen bij het NEN, wil een impuls geven aan de circulariteit van (beweegbare) bruggen en daarbij speelt IFD een cruciale rol. De NTA is ontwikkeld met alle belanghebbenden uit de Grond-, Weg- en Waterbouw, van wegbeheerders tot ingenieursbureaus. De eerste versie van NTA 8086 is begin april gepubliceerd. Op dit moment is er een vervolgtraject bezig voor de tweede versie van NTA 8086. Op 17 april vond een kick-off bijeenkomst plaats. Na afloop van de bijeenkomst zijn raakvlakteams gevormd voor het vervolgtraject:


A Cluster Draaipunten en lepelconstructie

B Cluster Aandrijving

C Cluster Voorzieningen op de brug

D Cluster Aanbrug en val, en vaste bruggen

E Cluster Basculebruggen

Deelnemen?

Deelnemen in deze raakvlakteams is mogelijk! Alle geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de ontwikkeling van NTA 8086. Ook staat er een enquête uit waar belanghebbenden hun inbreng kunnen geven over IFD-bouwen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mb@nen.nl.


2020 is het streven om de eerste beweegbare bruggen door middel van IFD-bouw te kunnen aanbesteden. De kans op succes is het grootst als iedereen in de keten deze aanpak omarmd!


Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van NTA 8086 over Industrieel, Flexibel, Demontabel (IFD) via www.nen.nl/IFD.