COLUMN


Standaarden voor energietransities door de eeuwen heen

Remco Perotti

NEN bestaat al meer dan honderd jaar, maar standaardisatie levert wereldwijd zelfs meer dan een eeuw positieve bijdrage aan samenlevingen en economieën. Een voorbeeld hiervan is de energietransitie aan het eind van de 19e eeuw waar elektrificatie werd geïntroduceerd. Elektriciteit had een geweldige impact op de maatschappij door de introductie van elektrisch licht en kracht.


De grootschalige toepassing van elektriciteit werd pas mogelijk na standaardisatie in het elektrische systeem. Oorspronkelijk produceerden elektriciteitsbedrijven bijvoorbeeld elektriciteit in verschillende frequenties en spanningen, tot zowel de nutsbedrijven als de nieuwe fabrikanten van elektrische apparaten tot de conclusie kwamen dat een algemene standaard van groot belang kon zijn. Daarna werd overal elektriciteit opgewekt in 60 hertz en geleverd met een betrouwbare en constante spanning van 120 volt.

Een nieuwe Energietransitie

Nu staan we middenin een nieuwe energietransitie. Waarom? Vanaf het begin van de Industriële Revolutie oefent de mens invloed uit op het klimaat door het uitstoten van broeikasgassen. Broeikasgassen dragen in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde, omdat deze gassen de warmte van de zon gedeeltelijk vasthouden. Het meest bekende en belangrijkste broeikasgas is CO2; dit gas komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen –voor het opwekken van elektriciteit of voor mobiliteitsdoeleinden. Wanneer de aarde opwarmt met enkele graden kan dat leiden tot desastreuze gevolgen, zoals: een stijgende zeespiegel en afname van de biodiversiteit.


(Inter)nationale klimaatdoelstellingen, zoals het Akkoord van Parijs, de Klimaatwet en het komende Klimaatakkoord, vereisen een flinke reductie van de uitstoot van deze schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging met verschillende vragen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor efficiënt gebruik van energie? Wat is duurzame energie? Hoe wordt dit opgewekt en opgeslagen? Hoe komen we tot systeemintegratie in het nieuwe energiesysteemt? Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie veilig en betrouwbaar verloopt? Maar ook: wanneer is iemand een bekwaam installateur van warmtepompen?


Dit zijn vraagstukken waar NEN een bijdrage aan kan leveren in de vorm van trainingen en afspraken op systeem, product- en dienstenniveau en deze te borgen in (inter)nationale normen, product- en persoonscertificatie. De ambitie van NEN is om de energietransitie te versnellen en zo bij te dragen aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen. NEN opereert in technologische omgevingen met verschillende belangen versus bovenliggende doelen, zoals klimaatdoelstellingen, en probeert hier consensus in te bereiken in de vorm van gemeenschappelijk gedragen afspraken.

Verduurzaming

NEN richt zich met zijn speerpunten op verduurzaming middels circulaire economie, klimaatadaptatie en de energietransitie. De energietransitie zal gebaat zijn bij nieuwe of aangepaste standaarden voor het hele energiesysteem, waardoor er ook weer sector overstijgende afspraken gemaakt moeten worden, ten behoeve van systeemintegratie bijvoorbeeld. Wij richten ons op een duurzame energie-infrastructuur, duurzame energiewinning en -opslag, de energietransitie in de gebouwde omgeving en energiegebruiksreductie.


Wij willen meer verbinding leggen tussen bestaande normcommissies, om bijvoorbeeld systeemintegratie te bevorderen. Daarnaast, door ook juist samen te werken met voor NEN nieuwe partijen, komt er zicht op de grootste drempels en mogelijkheden voor ons nieuwe energiesysteem. Daarmee geven wij inzicht in, en overzicht van bestaande en benodigde normalisatie activiteiten voor de Energietransitie,


NEN werkt nationaal en internationaal bijvoorbeeld al aan standaarden voor allerlei waterstoftoepassingen, gelijkstroom en systeemintegratie. Om innovaties te bevorderen en om de energietransitie te versnellen, komen we graag met je in gesprek. Samen met de Nederlandse, Europese en internationale markt en overheden zijn wij op zoek naar de grootste kansen: welke afspraken moeten we maken, welke eisen willen we stellen, zijn er voldoende goede keurmerken en certificaten, welke standaarden zijn verouderd en staan de transitie in de weg?

Vragen over energietransitie?

Heb je goede ideeën over afspraken in de energietransitie? Heb je vragen over de rol van standaardisatie? Neem contact op met trekker van het speerpunt Energietransitie: Remco Perotti, energietransitie@nen.nl


In oktober sponsoren we een interessante BNR Big Five campagne over de energietransitie en ook de viering van World Standards Day staat in het teken van dit thema. Komt u ook? Ga naar www.nen.nl/wsd