EDITORIAL


Middenin de samenleving

Met ons werk, het maken van onderlinge afspraken, proberen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan een steeds beter functionerende wereld. Daarvoor is een vitale verbinding met de Nederlandse economie en samenleving van cruciaal belang.


Wij helpen met 290 professionals bij de ontwikkeling van normen via 500 normcommissies, waarin maar liefst 5500 commissieleden deelnemen. Deze commissies maken in toenemende mate onderdeel uit van internationale samenwerkingsverbanden ten behoeve van Europese (EN) en wereldwijde normen (ISO en IEC). Daarnaast worden wij steeds vaker gevraagd voor het begeleiden van specifieke afsprakentrajecten, zoals de ontwikkeling van een praktijkrichtlijn voor het aardbeving bestendig bouwen in Groningen en de nieuwe meetmethode voor de energieprestatie labeling van gebouwen (NTA8800). Maar we hebben niets aan normen en andersoortige afspraken die niet worden toegepast door gebruikers ervan. Daarom spannen wij ons ook in voor de toepassing van normen via NEN-Connect (toegang tot digitale normen), trainingen, adviezen en certificeringsschema’s. Bij de ontwikkeling van normen en afspraken wordt qua inhoud en vorm ingespeeld op de behoefte van de gebruiker. Ontwikkeling en toepassing zijn dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Wat speelt er?

Om ons werk goed te kunnen uitoefenen, is het van belang dat wij in een vroeg stadium weten wat er zich allemaal afspeelt in het bedrijfsleven (groot en MKB, nationaal en internationaal), bij overheden (Nederlands en Europees) en bij klanten en consumenten. Hiervoor gaan wij in de loop van dit jaar twee nieuwe Adviesraden inrichten. Eén voor elektrotechniek & ICT en één voor alle overige sectoren. In deze raden zoeken we representanten van de ontwikkelaars én van de gebruikers van onze normen en afspraken. Dat betekent dat we naast de reguliere vertegenwoordiging vanuit de diverse koepels en brancheorganisaties, ook graag direct input ontvangen vanuit bedrijven, overheden en de maatschappij zelf. We willen voorkomen dat deze raden vooral vergaderen en daarom gaan we op zoek om ook op andere manieren stakeholders de gelegenheid te geven ons te adviseren.


“Dat betekent dat we naast de reguliere vertegenwoordiging vanuit de diverse koepels en brancheorganisaties, ook graag direct input ontvangen vanuit bedrijven, overheden en de maatschappij zelf.”

De raden van advies kunnen ons helpen om de goede keuze te maken en te bepalen op welke gebieden en onderwerpen er behoefte is aan nieuwe normen en afspraken. Dat kan over specifieke economische sectoren gaan, maar steeds meer ook over brede maatschappelijke ontwikkelingen, zoals energietransitie, circulaire economie of klimaatadaptatie. Deze onderwerpen kunnen niet vanuit de energiebranche, de bouw of de watersector alléén worden opgelost. Die vragen om een sector overstijgende visie en de raden van advies kunnen ons daar uitstekend bij ondersteunen.


In deze NENMagazine leest u onder andere over artificial intelligence, bewust eten, een klimaatneutraal station en een boot op zonne-energie. Dat geeft prachtig aan hoe wij dagelijks met ons werk midden in de samenleving staan.

image

Rik van Terwisga, Algemeen directeur NEN
rik.vanterwisga@nen.n
l