COLUMN


Alles naar de knoppen zonder normalisatie?

Gilbert van Berkel, Labs31

De wereld zou er toch wel heel vreemd uitzien zonder normen en standaarden. Sterker nog: de wereld zou gevaarlijker zijn zonder normen en standaarden door apparaten op elkaar aan te sluiten die niet aan normen voldoen. Binnen laboratoria zou dit helemaal spannend worden; zo zou door het verkeerd interpreteren van lukraak door elkaar gebruikte (kleur)coderingen zelfs een fataal ongeluk kunnen gebeuren. Dit is maar het topje van de ijsberg waarom normalisatie van cruciaal belang is. Ga maar eens na hoe de wereld er uit zou zien!

Ik heb door een lange weg te bewandelen zowel theoretische als “hands on” kennis verkregen van laboratoria. Na het behalen van mijn bul op de Universiteit van Leiden ben ik bij een ingenieursbureau gaan werken. Vanaf dat moment heb ik me bezig gehouden met het ontwerpen, leveren en installeren van complete laboratoria - wereldwijd. Waarbij de laatste stap het trainen van de laboranten is.


Inmiddels vele projecten en jaren later ben ik medeoprichter van Labs31. Missie van Labs31 is klanten te helpen bij het creëren van een nieuw lab of bij het verbeteren van het bestaande laboratorium. Om veel misverstanden (en daardoor vertraging en kosten) te voorkomen, wordt al in een vroeg stadium de zaken in 3D gevisualiseerd.

Weg met de spraakverwarring
Werken met vastgestelde standaarden en normen is dan ook een van de drijfveren om actief te participeren met NEN. Door ervoor te zorgen dat eenieder dezelfde 'taal spreekt' wordt een 'Babylonische spraakverwarring' voorkomen. Lid worden van de normcommissie was dan ook vanzelfsprekend. Door ervoor te zorgen dat de input van specialisten vertaald wordt naar duidelijke standaarden, wordt de veiligheid van producten naar een hoger niveau getild.

NEN Normcomissie ‘Zuurkasten en de overige laboratoriuminrichtingen’

Binnen deze normcommissie focussen we ons op zuurkasten, microbiologische veiligheidswerkbanken en overige laboratorium gerelateerde zaken. Dit wordt gedaan in teamverband, waarbij de focus ligt op kennisuitwisseling. Gezamenlijk bepalen we voor welke onderwerpen wij normen willen ontwikkelen. Behalve communiceren via email en telefoon hebben we gekozen voor een face-to-face bijeenkomst twee keer per jaar. Dat is goed voor inhoudelijke discussies, waardoor de werkgroep naar een hoger niveau getild wordt. Af en toe komen er voorstellen voorbij (conceptaanpassingen op Europese methodes) waarop onze inbreng wordt gevraagd. Deze bestaat uit een drietal opties: voor, tegen of onthouding. Uiteraard is het mogelijk om commentaren, aanvullingen of aanpassingen op het concept te geven.


Diversiteit
Binnen de normcommissie bevinden zich momenteel adviseurs en producenten; idealiter zouden er ook gebruikers aan toegevoegd moeten worden. Wij zitten er zelf als adviseur in waarbij we zoveel mogelijk vanuit het belang van de gebruiker proberen te denken; echter zou het goed zijn als er gebruikers aanschuiven die hun ervaringen vanuit de praktijk delen binnen deze commissie. Gebruikers zijn degenen die vaak jarenlang dagelijks en vele uren met de laboratorium inrichting aan de slag gaan. Hun ervaringen zijn zeer waardevol. Door actief deel te nemen binnen deze commissie zorgen we er gezamenlijk voor dat we op de hoogte zijn én blijven van de laatste ontwikkelingen binnen deze branche. Aangezien wij in ons dagelijkse leven zowel met de gebruikers als met de producenten communiceren, is dit van cruciaal belang. Je kan toch niet adviseren als je zelf niet weet hoe het zit?

Deelnemen?
Interesse om deel te nemen binnen de NEN Normcomissie ‘Zuurkasten en de overige laboratoriuminrichtingen’ of vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op via global@labs31.com.