Verbinding is de sleutel voor maatschappelijke oplossingen

Dat Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen staat, is een feit. We worden hier osn steeds meer van bewust. Maar bewustzijn is niet genoeg. Het kan enkel aangepakt worden door de handen ineen te slaan en een gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben. We hebben gezamenlijk forse stappen te maken die aansluiten bij toekomstagenda’s voor Nederland, maar ook op internationaal gebied. NEN draagt bij aan de verbinding van partijen die elkaar eerder niet vonden. Een beweging om samen op te trekken voor een toekomstbestendig Nederland: de Normalisatieagenda.

We luisteren goed naar de Nederlandse markt om goed aan te sluiten bij Nederlandse toekomstagenda’s. De Normalisatieagenda omvat grote en omvangrijke thema’s en is ontwikkeld door input te verzamelen van belangrijke stakeholders uit allerlei branches. Rondetafelgesprekken hebben de basis gevormd voor de uitwerking van deze thema’s:

  • Digitale Transformatie
  • Klimaat & Duurzaamheid
  • Leef- & werkomgeving
  • Mobiliteit
  • Sleuteltechnologieën

Digitale transformatie

Digitale Transformatie is een van de grote wereldwijde transities die Nederland grote kansen biedt. Wat is er nodig om nieuwe digitale toepassingen sneller en beter te kunnen ontwikkelen én adopteren? De belangrijkste uitdagingen binnen dit thema Digitale Transformatie worden samengevat in vijf thema’s: vertrouwen, ecosysteem en samenwerking, datamanagement, digitale vaardigheden en artificial intelligence. Normen ondersteunen onder andere de noodzakelijke samenwerking tussen partijen.

Klimaat & Duurzaamheid

Duurzaamheid pak je onder meer aan door duurzaam te leven en te werken. Maar wat verstaan we hier eigenlijk onder? Het is een containerbegrip, enorm breed en het raakt veel aspecten in de samenleving. Om meters te kunnen maken bij het behalen van de klimaatdoelstellingen, zijn heldere afspraken en normen onmisbaar. In deze agenda zijn meerdere thema’s besproken, van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie tot duurzame landbouw en voedselproductie.

Leef- & Werkomgeving

Onze leef- en werkomgeving is voortdurend in verandering. Voorheen werd vooral gestuurd op basis van economische aspecten, veiligheid en gezondheid. Nu spelen ook maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, vergrijzing, culturele integratie en energietransitie een steeds grotere rol. Belangrijke uitdagingen binnen dit thema zijn de verschuiving van de opgave van de laag van de techniek naar het niveau van organisatie en systeem, het belang van ‘eenheid van taal’ en de sleutelrol van data.

Mobiliteit

Fysieke mobiliteit van personen en goederen stimuleert welvaart en welzijn in een samenleving. Nederland is topspeler op het gebied van transport en logistiek. Nieuwe technologieën kunnen helpen bestaande dilemma’s bij mobiliteit, zoals duurzaamheid, congestie en veiligheid, op te lossen. Daar zijn naast het delen van data, doortastendheid en lef, vooral ook afspraken nodig. De maatschappelijk opgave waar de mobiliteitssector voor staat zijn duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn, de naam zegt het al, technologieën die doorslaggevend zijn voor het toekomstige verdien- en concurrentievermogen. Dankzij hoogwaardige kennis en innovatiekracht loopt Nederland daarin op een aantal fronten voorop. Een normalisatiestrategie wordt essentieel om die verworven topposities te behouden en zo goed mogelijk uit te bouwen. Nieuwe afspraken helpen bij het aangaan van brede maatschappelijke uitdagingen. Kortom, we hebben normen nodig voor de vierde industriële revolutie!

Normalisatieagenda in beeld

Meer informatie & download

Al deze thema’s zijn met elkaar verweven door transities en technologieën. Elk onderwerp heeft behoefte aan verandering, innovatieve oplossingen en betrokkenheid vanuit alle sectoren. De Normalisatieagenda is een beweging om deze sectoren bij elkaar te brengen. Wil jij sparren over een thema of meepraten in georganiseerde rondetafels? Stuur een e-mail naar normalisatieagenda@nen.nl. Meer informatie of een inkijkje in de Normalisatieagenda? Ga naar nen.nl/normalisatieagenda