NEN Innovatiemakelaar wil boost geven aan ondernemend Nederland

In de afgelopen drie jaar heeft NEN gewerkt aan een programma dat het innovatief mkb wil stimuleren: de NEN Innovatiemakelaar. Verschillende samenwerkingen zijn aangegaan om belemmeringen voor het innovatief MKB weg te nemen en innovaties te versnellen. Binnenkort wordt er gestart met een reeks rondetafel sessies waar C-level stakeholders ingaan op de werking en uitdagingen van het Nederlandse innovatiesysteem en ieders eigen rol hierin.

Innovatie is hard nodig om meerdere redenen. Innovaties zijn nodig om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast wil Nederland aantrekkelijk blijven voor nieuw talent die zich bezighoudt met innovaties op dit gebied. Dat is economisch interessant en levert veel banen op. Ook is het van belang dat we niet afhankelijk worden van andere landen. Dat zorgt ervoor dat de kosten oplopen en de consument dus indirect in de portemonnee geraakt wordt. Op het gebied van watermanagement zijn we al jaren koploper. Maar ook in sleuteltechnologieën maken we enorme stappen.

Nederland is op dit moment nummer één ter wereld als het gaat om deze technologie die een breed toepassingsgebied heeft in verschillende innovaties en/of sectoren. Deze technologieën zijn relevant voor zowel de wetenschap, de maatschappij als de markt. Die koppositie willen we graag behouden en dus is het van belang om een aantrekkelijk ondernemersklimaat te creëren waarin organisaties vanuit hun eigen rol en type dienstverlening op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden.

Innovatie boost

NEN is een facilitator als het gaat om het ontwikkelen van normen. En die normen kunnen ervoor zorgen dat innovaties versneld worden en zelfs een boost krijgen. Daarom is de NEN Innovatiemakelaar in het leven geroepen. Dit vehicle is voortgekomen uit het programma Ruimte in Regels van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Dit programma richtte zich op innovatievraagstukken die spelen bij ondernemend Nederland. Welke barrières ervaren zij in wet- en regelgeving wanneer het gaat om nieuwe producten en diensten op de markt brengen? En hoe kan het instrument normalisatie alternatieve kaders bieden om deze barrières weg te nemen?

Voorkomen van stagnatie innovatie

Normalisatie speelt naast wet- en regelgeving een grote rol bij het vermarkten van producten en diensten. Wat velen niet weten, is dat normalisatie en innovatie hand in hand gaan. Een norm omschrijft de stand der techniek, waar ook ter wereld op nagenoeg ieder aspect. Daar waar nog geen andere normen, standaarden en/of wet- en regelgeving bestaat, kunnen normen in korte tijd houvast bieden aan ondernemers. Zo zeggen normen bijvoorbeeld iets over de veiligheid of kwaliteit van een nieuwe dienst of product en creëert daarmee vertrouwen richting consument. In het andere geval wanneer er wel al veel regels vastgelegd zijn, is het belangrijk voor de ondernemer om hier weet van te hebben zodat het nieuwe product aansluit op de bestaande infrastructuur (of de normen passend gemaakt worden voor het nieuwe product). Dit scheelt een hoop tijd en wordt stagnatie van innovaties voorkomen.

'Met meer kennis van elkaar en ieders rol in het ecosysteem kan de ondernemer uiteindelijk sneller en beter geholpen worden.'

Betere informatie voor innoverend Nederland

Innoverend Nederland moet beter geïnformeerd worden over de loketten die zij kunnen aanspreken om het proces van innovatie te versnellen. Normen zijn daar een onderdeel van en kunnen een innovatie de boost geven die het nodig heeft. NEN wil ondernemers helpen met hun vraagstukken. Een tool om hun daarbij te helpen, is de NENnovationfunnel die de stappen doorloopt om succesvol van innovatief concept naar markt te komen. Ook de NENnovation Award die elk jaar wordt georganiseerd laat zien dat innovaties in de groepen studenten, klanten en start-ups/scale-ups geholpen zijn bij bestaande, maar ook nieuw te ontwikkelen normen.

Samenwerkingen

Om dit gedachtegoed bij een breder publiek te krijgen, heeft NEN in de afgelopen jaren de samenwerking opgezocht met bestaande en nieuwe relaties binnen het innovatieve ecosysteem van Nederland. Denk daarbij aan lokale of regionale proeftuinen, EZK, RVO, Octrooicentrum NL, onderzoeksinstellingen, subsidieverstrekkers, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, incubators etc. Deze partijen hebben, samen met NEN, allemaal een stukje van de puzzel in handen. Met meer kennis van elkaar en ieders rol in het ecosysteem kan de ondernemers uiteindelijk sneller en beter geholpen worden.

Rondetafels: Nationaal innovatiebeleid en Regionale groeikracht

Met de rondetafels willen we een open, informele dialoog op gang brengen over de zienswijze van het innovatiesysteem in Nederland, wat ieders bijdrage is, in de nabije toekomst kan zijn en hoe dat in meer afgestemde vorm leidt tot een betere positie van ons land, bedrijfsleven en technologie. NEN heeft het initiatief genomen tot organisatie van deze rondetafelgesprekken vanuit de positie als onafhankelijke facilitator van processen voor en tussen publieke en private partijen om tot gezamenlijk gedragen afspraken te komen.

Voor de zomer vinden de eerste sessies van twee rondetafel reeksen plaats; één die ingaat op 'Nationaal verdienvermogen en innovatiebeleid' en één die zich toespitst op het mkb (start-ups/scale-ups) met als titel 'Regionale groeikracht en opschaling'. De regio Zuid-Holland staat tijdens deze eerste sessie centraal.

Na de zomer hoopt NEN samen met de andere faciliterende systeempartijen in het innovatieve ecosysteem de verdieping op te zoeken en zowel gezamenlijk, als binnen de eigen organisatie, een nieuwe beweging in te zetten. Met als eindresultaat dat de ondernemer ziet welke puzzelstukjes hij of zij in handen heeft en hoe deze gelegd moeten worden om tot succesvolle marktimplementatie en groei te komen.

image

Meer informatie

In de volgende NENMagazine geven we een terugkoppeling van de rondetafels. Meer weten over de rol van NEN met betrekking tot innovatie? Stuur een e-mail naar Merel Haverhals, e-mail innovatiemakelaar@nen.nl.