Normen bieden alle partijen zekerheid

Normalisatie ondersteunt het maken van duidelijke afspraken in de waardeketen. NEN beschikt over een infrastructuur voor het maken van afspraken tussen marktpartijen: een omvangrijk netwerk van deskundigen op velerlei gebied en NEN als professionele en neutrale organisatie voor de begeleiding van het proces om tot afspraken te komen. Normen zijn één voorbeeld van dergelijke afspraken. De infrastructuur van NEN is ook zeer geschikt voor het maken van andersoortige afspraken.

Zo willen organisaties dikwijls vanuit interne of externe motieven kunnen aantonen dat hun bedrijfsprocessen, producten/diensten of deskundigheid van personen voldoen aan normen. De meest onafhankelijke vorm van certificatie is toetsing door een derde partij, een certificerende instelling (CI). Dat doen wij als NEN dus niet. Certificerende instellingen moeten geaccrediteerd worden door de Raad voor Accreditatie. De regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm worden vastgelegd in een certificatieschema. Dergelijke schema’s worden wel onder het dak van NEN opgesteld. Normalisatie, certificatie en accreditatie vormen zo een sterk kwaliteitssysteem dat zorgt voor een gewaarborgd vertrouwen.

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. In de opgaven die dit met zich meebrengt, is samenwerking, met een gemeenschappelijk doel voor ogen, van groot belang. Dat vraagt dat alle stakeholders, publiek en privaat, met elkaar tot onderlinge afspraken komen. Daarin moeten nog forse stappen worden gezet en op belangrijke onderwerpen consensus worden bereikt.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn in de afgelopen jaren al veel toekomstagenda’s gepresenteerd. In deze agenda’s staan ambitiethema’s voor de komende jaren. Denk aan digitale transformatie, klimaat & duurzaamheid, leef-& werkomgeving, mobiliteit en sleuteltechnologieën. Om te kunnen bijdragen aan het aanpakken van deze nationale thema’s legt NEN de komende jaren hier de focus op.

'Wij hebben belangrijke stakeholders bevraagd hoe normalisatie een bijdrage kan leveren, een katalysator kan zijn, en dat heeft geresulteerd in de Normalisatieagenda.'

Wij hebben belangrijke stakeholders bevraagd hoe normalisatie een bijdrage kan leveren, een katalysator kan zijn, en dat heeft geresulteerd in de Normalisatieagenda. Met deze agenda wil NEN gesprekspartner zijn om de verschillende werelden die betrokken zijn bij de maatschappelijke uitdagingen met elkaar te verbinden. De uitdagingen van vandaag de dag spelen zich af in verschillende sectoren. NEN heeft in al die sectoren een groot netwerk. Het zijn juist de overstijgende vraagstukken die vragen om verbinding tussen partijen. Nederland koestert hoge ambities en NEN wil graag als verbindende factor Nederland ondersteunen door partijen samen te brengen en met hen afspraken te maken.

Lees het volledige artikel met Femke Aarts en Rik van Terwisga hier. Blader verder in de tweede editie van NENMagazine in 2021. Grote en belangrijke ontwikkelingen komen aan bod die de gehele maatschappij raken. Denk aan het gebruik van drones, de veiligheid en kwaliteit van fitness centra, de toekomst van het thema mobiliteit en een interview met de CEO van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland; InnovationQuarter.

De redactie van NENMagazine