ACTUEEL


Betrouwbare claims voor aandeel recyclaat in plastic producten

In het Grondstoffenakkoord, de transitieagenda en op Europees niveau werken producenten, onderzoeksinstellingen, overheden en NEN samen om te komen tot een circulaire economie voor plastic.

Er worden veel inspanningen gedaan om te komen tot een hogere inzet van plastic afval in nieuwe plastic producten. Claims aangaande het percentage plastic recyclaat in een product moeten transparant en betrouwbaar zijn. De Green Deal heeft ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ in het leven geroepen.

Deelnemende partijen

Op 7 januari 2020 hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de brancheverenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, Plastics Europe Nederland), BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN een Green Deal ondertekend om een aanpak te ontwikkelen om het aandeel recyclaat in een tussen- of eindproduct op transparante en verifieerbare wijze vast te stellen.

Transparante en betrouwbare claims in complexe keten

Vooral in de transitiefase waarin de hoeveelheden recyclaat nog niet toereikend zijn, zal de industrie geleidelijk het aandeel recyclaat laten toenemen. Vaak door het bij te mengen met de fossiele grondstoffen. Het gaat om een complexe logistieke keten, met veel verschillende soorten processen, waarbij veel verschillende operatoren betrokken zijn. De ontwikkeling van een methodiek voor transparante en betrouwbare claims vereist een diepgaand begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststof ketens, van verwerking van kunststof reststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis en ervaring nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Transparantie in de hele kunststof keten is essentieel, waarbij de te ontwikkelen methodiek bruikbaar moet zijn voor alle bedrijven in deze keten.

Stimuleren van het gebruik van gerecyclede kunststoffen

Overheden, bedrijven en consumenten kunnen de transitie versnellen door duurzame keuzes te maken in de aanschaf en het gebruik van producten. Betrouwbare claims zijn hier van levensbelang om het vertrouwen van deze partijen niet te verliezen. De aanpak wordt opgesteld in het Engels met als doel deze aanpak ook op Europees niveau in te brengen. Met de genoemde aanpak wordt het ook mogelijk afspraken tussen bedrijfsleven en overheden te monitoren en moet dienen als uniforme basis voor certificering.

Rol van NEN

De te ontwikkelen methodiek moet bruikbaar zijn voor alle bedrijven in de keten. NEN ondersteunt de Green Deal partners bij het vastleggen van de resultaten in een Nederlands Technische Afspraak (NTA) en het agenderen van de methodiek op internationale normalisatie platformen (CEN/ISO). NEN is betrokken bij verdere initiatieven om te komen tot verhoogde kwaliteit en verhoogd gebruik van recyclaten, net als alle mogelijke verdere standaardisatie om te komen tot duurzaam gebruik van kunststoffen.

Meer informatie?

Meer weten over de Green Deal en de rol van NEN? Neem contact op met Edward Zomers,

consultant Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.