UITGELICHT


Kort nieuws

ACTUEEL


Praat mee over de burgerparticipatie in de Omgevingswet

Vanaf 2021 gaat de Omgevingswet van kracht. Dit is een wet die het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving gaat vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door tientallen wetten en honderden AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) te bundelen tot één: de Omgevingswet.

De wet onderstreept het belang van participatie door de ‘omgeving’. Mensen die vergunningen aanvragen voor een activiteit, hebben zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken. Dit is een kans voor meer democratische besluitvorming over onze leefomgeving, maar tevens een bedreiging: de kwaliteit van de participatietrajecten is nu nog niet geborgd.

Impact omgevingswet

De Omgevingswet heeft als doel het ‘benutten en beschermen van onze fysieke leefomgeving’. Op dit moment doen we dat met bestemmingsplannen, milieuwetgeving en nog een aantal wetten en maatregelen van bestuur. Die worden straks allemaal samengevoegd in de Omgevingswet. De bedoeling is dat we daarmee betere afwegingen kunnen maken bij het inrichten van ons land, en het verlenen van vergunningen sneller kan. Best belangrijk voor z’n klein en dichtbevolkt landje waar we slim met onze ruimte om moeten gaan! De procedure voor het verlenen van een vergunning gaat terug van 26 naar 8 weken.

Gezamenlijk een leidraad opstellen

Hoewel participatieve besluitvorming in zichzelf niet nieuw is (de ‘participatieladder’ van Sherry Arnstein stamt uit 1969), is het dat voor veel initiatiefnemers en burgers wel. Daarnaast heeft de rijksoverheid duidelijk gemaakt dat zij zelf geen eisen gaat stellen aan participatie: dit is lokaal maatwerk (net als veel andere aspecten van de Omgevingswet, zoals het schrijven van een Omgevingsvisie en het bepalen van drempelswaardes). Kortom: lokale partijen zullen zelf invulling geven aan participatie.

Dit is de reden waarom NEN deze handschoen graag oppakt: wij bieden het neutrale platform waarop experts, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden praktische invulling geven aan wetgeving. NEN wil samen met alle belanghebbenden een leidraad schrijven waar de kwaliteitscriteria voor participatie worden omschreven.

Een doel van deze leidraad is het voorkomen van willekeur bij de beoordeling van initiatieven in onze leefomgeving. Daarbij kunnen gebruikers altijd verwijzen naar de leidraad, wat handvatten biedt voor bijvoorbeeld gemeenten. Ook wordt er een gezamenlijk begrippenkader ontwikkeld, waardoor interpretatieverschillen worden vermeden.

Gezamenlijk een leidraad opstellen

Meepraten over de burgerparticipatie in de Omgevingswet? Neem dan contact op met Carolien Hoogland, bi@nen.nl.

16 oktober 2020


World Standards Day 2020 geeft inzicht in digitale transformatie

Evolutie, revolutie en transformatie. De geschiedenis zit er vol mee. Ook anno 2020 zitten we middenin een transformatie: de digitale transformatie. En hier kunnen we niet omheen. Daarom zet NEN, tijdens de viering van World Standards Day op 16 oktober 2020, dit thema in de spotlights.

Eind twintigste eeuw kwam de digitale transformatie op gang. Eerst met de komst van het internet en het digitaal maken van bestaande processen, producten en diensten. En geleidelijk met de steeds groeiende rol van data in bedrijfsleven en overheid. Digitale technologieën doen hun intrede, van artificial intelligence en de cloud tot blockchain en, in de toekomst, quantum computing. Digital born bedrijven als Facebook en Uber beïnvloeden hele markten. Klanten en burgers vragen om digitale producten en dienstverlening. En iedereen vraagt zich af wat er nu moet gebeuren. Bij transformaties horen veranderingen en aanpassingen. Soms in de vorm van kansen, zoals prachtige oplossingen die mensenlevens redden, onderwijs beter en voedsel veiliger maken. Maar onvermijdelijk komen transformaties ook met bedreigingen, zoals disrupties en faillissementen, privacyschendingen door verkeerd datagebruik en veranderende banen. En daar gaan we het allemaal over hebben tijdens de viering van World Standards Day 2020. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen van de digitale transformatie, staat in 2020 de viering van World Standards Day in het teken van dit hot topic. Inspirators komen naar de Fokker Terminal in Den Haag om hun visie op de digitale transformatie te geven. Welke rol hebben onderwerpen als big data, blockchain en artificial intelligence hierin? Hoe gaan organisaties om met digitale veranderingen? En hoe zit het met ethiek? Binnenkort worden alle sprekers bekend gemaakt, de masterclasses toegelicht en is aanmelden mogelijk. Klanten, relaties en commissieleden van NEN zijn meer dan welkom deze dag bij te wonen. Houd de website in de gaten voor meer informatie!